ruotsinkielinen paivakoti

Ruotsinkielinen päiväkoti – Miten ne toimivat Suomessa?

Miten ruotsinkielinen päiväkoti toimii Suomessa?

Ruotsinkielinen päiväkoti on mainio valinta myös suomenkielisten perheiden lapsille, mikäli lapsen halutaan pääsevän nauttimaan maamme kaksikielisyyden kaikista antimista elämässään. Eri puolilla Suomea sijaitsevat ruotsinkieliset päiväkodit toimivat kuitenkin hieman erilaisin periaattein ja kielen rooli ei ole kaikissa aivan samanlainen.

Suuri osa ruotsinkielisistä päiväkodeista Suomessa on aivan tuiki tavallisia kunnallisia päiväkoteja, joissa toimintakielenä on ruotsi – ne vain sattuvat toimimaan kaksikielisillä alueilla.

Näissä ei välttämättä ole ajateltu toimintaa erityisesti kielikylpyperiaattella suomen- tai muunkielisiä lapsia varten. On kuitenkin myös koko joukko päiväkoteja, joissa ruotsia opetetaan leikkien ja lorujen kautta myös ei-ruotsinkielisille lapsille ja kielenopetus on yksi päiväkodin kantavista toimintaperiaatteista.

Mistä ruotsinkielisiä päiväkoteja löytyy?

Pääsääntöisesti Suomen ruotsinkieliset päiväkodit ovat keskittyneet sinne, missä ruotsia äidinkielenään puhuviakin asuu: Pohjanmaan rannikko, Turunmaa, Länsi- ja Itä-Uusimaa. Myös yksikielisessä Ahvenanmaan maakunnassa kaikki päivähoito ja esiopetus on ruotsinkielistä.

Kuitenkin ruotsinkielisiä päiväkoteja toimii myös yksikielisesti suomenkielisissä kaupungeissakin. Esimerkiksi maamme kolmanneksi suurimman kaupungin eli Tampereen hieman vajaasta 230 000 asukkaasta vain noin 0,5 % on ruotsinkielisiä, mutta kaupungissa toimii silti ruotsinkielinen päiväkoti, Svenska Barndaghemmet i Tammerfors. Sen taustalla on yhdistys, jolta kaupunki hankkii päiväkodin palvelut ostopalveluna. Samassa pihapiirissä toimivat myös ruotsinkielinen peruskoulu ja lukio.

ruotsinkieliset paivakodit suomessa

Myös Porissa ruotsinkielinen päiväkoti toimii samassa korttelissa kuin peruskoulu ja lukio. Svenska Barnträdgården i Björneborg on niin ikään yksityinen päiväkoti. Kotkasta löytyy Kotka svenska barnträdgård, Lahdesta taas Folkhälsanin ylläpitämä Svenska dagiset.

Käytännössä kaikissa näissä kaupungeissa ruotsinkielisissä päiväkodeissa on lapsia täysin suomenkielisistä perheistä, ja tämä huomioidaan myös päiväkotien arjessa.

Muita yksikielisesti suomenkielisiä paikkakuntia, joissa ruotsinkielistä päivähoitoa voi saada, ovat ainakin Hyvinkää, Järvenpää, Kuusankoski ja Hämeenlinna, mutta monissa muissakin vähänkin isommissa kaupungeissa toimii ainakin ruotsinkielinen ryhmä jonkin päiväkodin yhteydessä – näin on esimerkiksi Jyväskylässä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että usein ruotsinkielisten päiväkotien hoitopaikat varsinkin edellämainituilla paikkakunnilla ovat tavallista halutumpia. Etusijalla ovat äidinkieleltään ruotsia puhuvat lapset ja perheet. Tai ainakin jonossa pääsee paremmin esille, kn on jonkinlainen konkreettinen ja todellinen side kieleen. Perusteluksi hoitopaikan saamiseksi ei välttämättä riitä pelkkä halu lapsen kielen opettamiseen.

Kielikylpy vs. ruotsinkielinen päiväkoti

Eri päiväkodeissa on tosiaan hieman erilaisia suhtautumistapoja kieleen. Osassa oletetaan, että lapset ovat jo päiväkotiin tullessaan omalle ikäryhmälleen tyypilllisen kielellisen kehitysvaiheen mukaisesti ruotsia osaavia. Kyse on siis ihan tavallisista päiväkodeista, joissa vain toimintakielenä on ruotsi.

Toisissa päiväkodeissa taas on nimenomaisesti suomenkielisistä perheistä tuleville lapsille tarkoitetut ruotsin kielen kielikylpyryhmät.

Osassa päiväkodeista taas liikutaan näiden kahden mallin välimaastossa, toisin sanoen toiminta on ruotsinkielistä, mutta suomenkieliset lapset huomioidaan.

oppiminen ruotsinkielisessa paivakodissa

Kielikylpy voi alkaa jo 3-vuotiaille, usein kuitenkin vasta 5- ja 6-vuotiaille. Tällöin ruotsin kielellä on esiopetuksessa vahva rooli ja fokus on valmistautumisessa peruskouluun, jossa moni kunta ja kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden kielikylvyn jatkamiseen esimerkiksi erityisissä kielikylpyluokissa. Erityisen suosittuja tällaiset mallit ovat kaksikielisissä kunnissa.

Koska kunnilla on Suomessa paljon vastuuta ja itsemääräämisoikeutta myös opetuksen ja päivähoidon järjestämisessä, vaihtelevat mallit eri kuntien välillä suuresti. Eri kuntien välillä käytännössä samasta asiasta saatetaan myös puhua eri nimin – käytössä ovat ainakin nimitykset kielikylpy, kielisuihku, kaksikielinen opetus ja vieraskielinen opetus.

Entä ruotsinkielisen päivähoitopaikan hinta?

Päiväkodin kielellä ei sinällään ole suoranaista vaikutusta päivähoidon kustannuksiin tai vanhempien maksamaan hintaan. Monissa kunnissa ruotsinkielinen päivähoito on kunnallista, toisissa kunnan ostamaa ostopalvelua.

Kuitenkin myös täysin yksityisesti toimivia (vaikkakin silti viranomaisten valvomia) ruotsinkielisiä päiväkoteja on olemassa. Näihinkin voi kuitenkin saada Kelan tukea. Hinta tulee aina tarkistaa päiväkotikohtaisesti.

Lue täältä päivähoitomaksujen muutoksista 2018

Lue täältä kokemuksia englanninkielisestä päiväkodista

Lue täältä Suomen yksityisistä päiväkodeista

Lue täältä opas päiväkoteihin

Takaisin ylös