Päiväkodin aloitus – Vinkit päiväkotipaikan hakemiseen ja valintaan

Päiväkodin aloitus – Vinkit päiväkotipaikan hakemiseen ja valintaan

Tämä Päiväkodin aloitus -artikkeli on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Touhula päiväkotien kanssa.

Päiväkoti ei ole lasten säilytyspaikka, vaan paikka jossa lapsi oppii ja kehittyy.

Lapsen päiväkodin aloitus on suuri muutos lapselle ja koko perheelle. Arki muuttuu oleellisesti, kun usein päiväkodin aloittamiseen liittyy myös vanhemman palaaminen työelämään. Nykypäivänä päivähoitoa ei järjestetä vain siksi, että vanhemmat ehtisivät käydä töissä tai koulussa. Päiväkotiin mennään myös laadukkaan varhaiskasvatuksen takia.

Päiväkodin aloitus on jännittävää sekä lapselle että vanhemmalle.

Päiväkodin aloitus herättää vanhemmissa suuren määrän kysymyksiä. Tässä artikkelissa kerromme perustiedot päiväkoteihin hakemisesta, maksuista sekä Touhulan päiväkotien toiminnasta.

paivakodin aloitus

Päiväkotiin hakeminen

Kun perhe on päättänyt ajankohdan, jolloin lapsi tarvitsee hoitopaikan, on aika tehdä hakemus päiväkotipaikasta. Oman kunnan nettisivuilta löytyy ohjeet kunnallisiin päiväkoteihin hakemisesta. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan suoraan halutusta hoitopaikasta.

Touhulan päiväkoteihin voi tehdä hakemuksen ihan milloin vain. Touhuloita löytyy yhteensä 157 kappaletta ympäri Suomen.

Touhulat vastaavat myös nopean paikan tarpeeseen.

Paljonko yksityinen päiväkoti maksaa?

Kuten kunnallisissa päiväkodeissa, myös Touhulan yksityisissä päiväkodeissa päivähoitomaksun määrään vaikuttavat kunnasta riippuen muun muassa seuraavat asiat:

  • lapsen hoitoaika
  • palvelusetelin suuruus tai yksityisen päivähoidon tuki
  • vanhempien tulot ja perheen koko.

Useissa Touhulan päiväkodeissa hoitomaksu on sama kuin kunnallisessa päiväkodissa. Tietyn päiväkodin hoitomaksun suuruuden voi tarkistaa suoraan kyseisen päiväkodin johtajalta.

Mikä ihmeen palveluseteli?

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata esimerkiksi Touhulan tarjoaman palvelun kustannuksia.

Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi seteliä käyttää. Tietoa palvelusetelin hakemisesta saa oman alueen Touhula-päiväkodeista sekä kuntien omilta kotisivuilta.

Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Palveluseteli on myös lapsikohtainen, eli jokaiselle lapselle haetaan seteli erikseen. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä palvelutarpeen perusteella (eli kuinka paljon lapsi on päiväkodissa kuukaudessa).

paivakodin aloitus

Minkälaista Touhulan päiväkodissa on?

Touhulassa ensisijaisena toiminnan tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen arki päiväkodissa. Sujuvassa arjessa lapsen kasvu, leikki, oppiminen, luovuus ja itseilmaisu mahdollistuvat.

Touhulassa lapsille luodaan turvalliset rutiinit. Päivärytmin ja sen sisältämän levon ja toiminnan sopivan suhteen löytäminen on tärkeää. Päivän ennakoitavuus tuottaa osaltaan lapselle turvallisuuden tunnetta. Siksi on hyvä pyrkiä joustaviin mutta säännönmukaisiin aikatauluihin. Päiväkodissa lapsi kokee kuuluvansa yhteisöön, jossa hän tulee kuulluksi ja nähdyksi.

Touhulalla on käytössä digitaalinen TouGo-asiakasjärjestelmä, joka keskittää henkilöstön ja perheen kirjallisen viestimisen yhteen sähköiseen kanavaan. Järjestelmässä viestitään reaaliaikaisesti ja yksilöllisesti perheiden kanssa esimerkiksi kertomalla kuvin lapsen päivän tapahtumista ja kuulumisista.

Hyvä arki on hetkissä ja kohtaamisissa.

Päiväkodit ovat tavanomaisimmin auki perheiden tarpeiden mukaan arkisin klo 6.00–18.00 välisenä aikana. Loma-aikoina päiväkoti takaa kaikille lapsille paikan joko omassa päiväkodissa tai läheisessä toisessa Touhula-päiväkodissa.

Touhulan pedagoginen perusta

Olennaista on leikki ja oppimisen ilo!

Lapsen oppimisessa olennaista on lämmin ja kannustava ympäristö. Lapselle täytyy myös löytyä syli, kun sitä tarvitaan.

Touhulan pedagoginen toiminta on tarkasti ja pitkäjänteisesti suunniteltua. Kaikissa päiväkodeissa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä kuntien omia varhaiskasvatussuunnitelmia. Jokaiselle lapselle tehdään myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja perheen kanssa.

Touhulassa ajatellaan, että jokainen lapsi on aarre.

Touhulalle on tärkeää toimia vanhempien ja kumppaneiden kanssa yhdessä lapsen hyvinvoinnin, oppimisen sekä kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja koko ajan.

Ajatteleva, hyvinvoiva, myötätuntoinen ja omat vahvuutensa tunnistava lapsi muuttaa maailmaa.

paivakodin aloitus

Toiminta pienissä ryhmissä

Touhulassa lasten kanssa toimitaan pienryhmissä. Niissä toteutetaan pedagogiikkaa, jossa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat jatkumon ja ehjän kokonaisuuden.

Kaikki arjen tilanteet suunnitellaan ja hyödynnetään oppimisen ja kasvatuksen näkökulmasta.

Touhulassa henkilöstö työskentelee kolmen kasvattajan tiimissä, joista lastentarhanopettaja vastaa laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelusta, pedagogisesta toteutuksesta sekä arvioinnista.

Pienryhmätoiminnalla on myönteistä vuorovaikutusta lisäävä merkitys, koska lapsia on vähän ja henkilöstö kykenee huomioimaan jokaisen lapsen. Vastavuoroisuus ja kaikkien osallisuus päiväkotipäivässä kasvaa, kun aikuinen antaa tilaa lasten aloitteille ja puheenvuoroille.

Pienryhmä mahdollistaa turvallisen ja pehmeän aloituksen päiväkodissa. Pienryhmätoiminnalla ehkäistään myös kiusaamistilanteiden syntymistä, taataan rauhallinen sekä turvallinen arki ja tuetaan vuorovaikutusta sekä lapsen luottamuksen syntymistä päiväkodin kasvattajiin.

Vastuullisuus ja ruokailu

Touhulassa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden ja päämäärien mukaisesti.

Touhulan tavoitteena on tarjota lapselle edellytykset arvostaa itseään, kunnioittaa elämää, mahdollistaa luovuus, innovatiivisuus, leikki ja liikkuminen, kannustaa iloon ja elämänmyönteiseen asenteeseen sekä vuorovaikutukseen. Näiden lisäksi liikunnan ja terveellisen ruokavalion oppiminen jo nuorena on tärkeää.

Touhulan vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu etenkin lapsen oikeuksien kunnioittaminen, yrityksen toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi.

Touhulalla on selkeät tavoitteet ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Touhulassa pyritään energiatehokkuuteen, ympäristöystävälliseen teknologian käyttämiseen ja säästäväisyyteen luonnonvarojen käyttöön. Käytössä on vain täysin turvallisia materiaaleja, ja jätteet käsitellään ja kierrätetään.

Touhulan päiväkotiruokailussa korostuvat ruoan ravitsevuuden ja herkullisen maun lisäksi eettisyys ja ekologisuus. Suunnittelun lähtökohtana on tarjota päiväkotilapsille makuelämyksiä. Touhulan ruokalista on suunniteltu ja laadittu ravintoasiantuntijan johdolla ja se täyttää lasten ravintosuositukset. Ruoassa kiinnitetään huomiota sokerin määrään, rasvojen laatuun, kotimaisuusasteeseen sekä luomukriteeriin.

Ruokailuhetki on myös pedagoginen hetki.

Kasvattajilla on selkeä pedagoginen tehtävä myös ruokailuissa: ohjata oikeanlaisiin ruokatottumuksiin, kannustaa myönteiseen suhtautumiseen erilaisia makuja kohtaan, hyviin käytöstapoihin ja hyvään vuorovaikutukseen toisen kanssa. Tärkeää on ruokailun ilo!

paivakodin aloitus

Keitä Touhulassa työskentelee?

Touhulan henkilöstö koostuu asiantuntijoista, joilla on vankka koulutus varhaiskasvatukseen ja jotka osaavat heijastaa osaamistaan käytäntöön.

Ryhmissä työskentelee lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. Lastentarhanopettajat ovat korkeakoulutettuja pedagogiikan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoita.Lastenhoitajat ovat puolestaan lastenohjaajia tai lähihoitajia. Esiopetuksesta vastaavalla lastentarhanopettajalla on esiopetuskelpoisuus. Päiväkodin johtaja on arjen pedagogiikan suunnannäyttäjä ja päiväkodin henkilöstön esimies.

Artikkelin asiantuntijana haastateltiin Touhula Varhaiskasvatus Oy:n pedagogista johtajaa Tiina Lämsää (Kasvatustieteen tohtori). Hän vastaa Touhula-konsernin palvelun pedagogisesta johtamisesta, jolla varmistetaan varhaiskasvatuksen toteutuminen tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti.

Lue myös:

Touhulan päiväkotien laatima opas hoitopaikan hakemiseen

Touhula päiväkodit – Tutustumassa Hiekkaharjun liikuntapäiväkotiin

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös